Save keičiančios smegenys · 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (2024)

×

Log in Upload File

 • Most Popular
 • Study
 • Business
 • Design
 • Technology
 • Travel
 • Explore all categories
 • Home
 • Documents
 • Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save

22

Norman Doidge Save keičiančios smegenys Pasakojimai apie naujausias smegenų srities mokslų pergales Iš anglų kalbos vertė Milda Morkytė Lietuviškojo leidimo pratarmės autorius ir mokslinis redaktorius prof. Albinas Bagd onas

Upload: others

Post on 31-Jul-2020

24 views

Category:

Documents


2 download

Report

 • Download
Facebook Twitter E-Mail LinkedIn Pinterest

TRANSCRIPT

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (3)

Nor m a n Doidge

Save keičiančiossmegenys

Pasakojimai apie naujausiassmegenų srities mokslų pergales

Iš anglų kalbos vertė

M i l da Mor k y t ė

Lietuviškojo leidimo pratarmės autoriusir mokslinis redaktorius

prof . A l bi na s Bagdona s

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (4)

Norman Doidge

Save keičiančios SmegeNyS

Pasakojimai apie naujausias smegenų srities mokslų pergales

Versta iš „The BraiN ThaT chaNgeS iTSelf: stories of personal triumph from the

frontiers of brain science“, norman Doidge, M. D., First published in 2007 by Viking

Penguin, a member of Penguin Group (Usa) inc.

iš anglų kalbos vertė Milda Morkytė

Redagavo Monika Francuzovičienė

Lietuviškojo leidimo pratarmės autorius ir mokslinis redaktorius prof. albinas Bagdonas

Leidyklos redaktorė Lolita Petrašiūnaitė

Dizaineris aurimas Lažinskas

The BraiN ThaT chaNgeS iTSelf

Copyright 2007, norman Doidge

all rights reserved

© albinas Bagdonas, lietuviškojo leidimo pratarmė, 2012, 2017

© kitos knygos, 2012, 2017

Pataisytas leidimas

Tiražas 1 200 egz.

išleido

kitos knygos

www.kitosknygos.lt

Spausdino

UaB „BaLTo print“

www.baltoprint.com

isBn 978-609-427-259-2

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (5)

knyga skiriama eugene’ui L. Goldbergui, M. D.,

nes minėjot, kad galbūt norėsite ją skaityti

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (6)

Turinys

Lietuviškojo leidimo pratarmė . . . . . . . . . . . . . . .7

Pratarmė . . . . . . . . . . . . . . .13

1 N UoLaTos k r i N Ta N Ti MoT eR is... kurią išgelbėjo vyras, atradęs jutimų plastiškumą . . . . . . . . . . . . . . .17

2 geR esn i ų sM eGen ų saV i kū R a

Moteris, laikyta „protiškai atsilikusia“, rado būdą išsigydyti . . . . . . . . . . . . . . .41

3 SM eGen ų perT va r k a

norėdamas pagerinti suvokimą ir atmintį, pagreitinti mąstymą ir įveikti

mokymosi negalias mokslininkas keičia smegenis . . . . . . . . . . . . . . .58

4 iš kU R ky la PoLi n k i a i i r M ei Lės

kaip neuroplastiškumas susijęs su seksualiniu potraukiu ir meile ...............103

5 v i DU R na kčio n U BU Di M a i

insulto aukos iš naujo mokosi judėti ir kalbėti . . . . . . . . . . . . . . .139

6 SM eGen ų Spy Na aT r a k i N Ta

kaip plastiškumas gali padėti kovoti su nerimu, įkyrybėmis, manijomis ir

blogais įpročiais . . . . . . . . . . . . . . .170

7 Sk aUsM as

Tamsioji plastiškumo pusė . . . . . . . . . . . . . . .182

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (7)

8 va i zDUoT ė

kaip mintys virsta tikrove . . . . . . . . . . . . . . . 200

9 k a i p šM ėk Los v i rSTa PRoT ėV i a is

Psichoanalizė ir neuroplastiškumo terapija . . . . . . . . . . . . . . . 218

10 JaU n ėj i M as

neuroninių kamieninių ląstelių atradimas

ir smegenų išsaugojimo pamokos . . . . . . . . . . . . . . . 246

11 DaUGi aU N ei Da Li ų sU M a

kokios radikaliai plastiškos gali būti smegenys . . . . . . . . . . . . . . . 258

1 pr i eDaS

kultūriškai modifikuotos smegenys . . . . . . . . . . . . . . . 285

2 pr i eDaS

Plastiškumas ir pažangos idėja . . . . . . . . . . . . . . . 309

Padėkos . . . . . . . . . . . . . . . 315

Pastabos ir nuorodos . . . . . . . . . . . . . . . 319

asmenvardžių rodyklė . . . . . . . . . . . . . . . 369

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (8)

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (9)

7

Lietuviškojo leidimo pratarmė

lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save keičiančios smegenys“. knygų apie smegenis – vieną tobuliausių organų, jų veikimą ir sąsajas su psichika bei elgesiu – anglų, rusų, ispanų, vokiečių kalbomis apstu. Lietuvių kal-ba turime tik vieną kitą specializuotą vadovėlį ar monografiją, tačiau be-veik nieko neišleista platesniam skaitytojų ratui. Leidyklos pasirinkimas užpildyti spragą tikrai sveikintinas: knygoje pateikiami naujausi pažangių mokslų apie smegenis – neurologijos, neuropsichologijos ir neuropsichiatri-jos – faktai ir aiškinimai. kartu su pagrindine idėja – neuroplastiškumu – aiškinama daugybė kitų neuronų lygmeniu vykstančių reiškinių, padedan-čių suprasti, kas atsitinka pažeidus smegenis ar sutrikus jų funkcijai, sergant psichikos liga, išgyvenant stresą ar krizę. knyga padės suprasti ir tai, ką reiškia normalus funkcionavimas: pirmenybės teikimas tam tikram mais-tui, kraštovaizdžiui, patriotizmo ir tautiškumo jausmai ir pagaliau – mūsų pačių prigimtis. Mes gimstame tik turėdami galimybę tapti civilizuotomis būtybėmis, prireikus – keistis. sparčiai bręstančios, plastiškos ir visą gyve-nimą besimokančios smegenys įgalina mus tapti savitomis asmenybėmis, atliekančiomis pasirinktus vaidmenis.

iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad knyga skirta ganėtinai siaurai neu-roplastiškumo idėjai ir jos įrodinėjimui realaus gyvenimo ir mokslo faktais. Tačiau kaip tik ta gyvenimo ir mokslo faktų įvairovė atskleidžia knygos dau-gialypiškumą. Todėl ji svarbi daugeliui žmonių ir daugeliu aspektų, nes joje užgriebiamas žmogaus prigimties konstravimo, o prireikus ir to konstrukto pertvarkos pagrindas.

autorius ne tik pateikia paralyžių, jutimų ir kalbos praradimo, psichikos ir elgesio sutrikimų įveikos pavyzdžių, bet ir paaiškina smegenų pertvar-kos mechanizmus. Mūsų kultūroje smegenų pažeidimas suvokiamas kaip kažkas fatališka, nepataisoma. Tas „nusvirusių rankų“ sindromas yra di-džiausia kliūtis mėginti žmogui iš naujo pakilti. nervų ligomis sergantiems

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (10)

8

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

pacientams taikomos reabilitacijos priemonės labai paviršutiniškos, trum-palaikės ir neveiksmingos. Manau, jog šią knygą perskaitę psichiatrai ir rea-bilitologai, ugdymo bei kiti specialistai rimtai pagalvos, ką reikėtų keisti tai-komosiose poveikio žmogui programose. įspūdžiai perskaičius knygą kelia tokį entuziazmą, kad norisi ją rekomenduoti visiems, gebantiems skaityti: tėvams, vaikams ir anūkams, kurių artimuosius ištiko ar gali ištikti smege-nų krizės, nes išankstinis išmanymas ir žinios padeda įveikti tokias krizes.

knyga skaitoma lengvai, pagauna skaitytoją ir veda tolyn, atskleisdama, ką gi tas mūsų stebuklingas organas – smegenys – dar gali. entuziastingai propaguodamas smegenų neuroplastiškumo idėją autorius retkarčiais nusi-žengia istorinei tiesai, pavyzdžiui, šią idėją priešindamas funkcijų lokaliza-cijos smegenyse teorijai. Taip, XiX a. pradžioje buvo trumpam suklestėjusi tokia siauros funkcijų lokalizacijos smegenyse teorija – frenologija. šios teo-rijos kūrėjas vokiečių neuroanatomas Franzas Gallis (1758–1828) manė, kad didžiųjų pusrutulių žievė sudaryta iš smulkių organų, atsakingų už tam tikrą gebėjimą ar funkciją. Tačiau jau XiX amžiaus viduryje šiuolaikinės neurolo-gijos kūrėjas johnas jacksonas (1835–1911) prakalbo apie sudėtingą funkcijų lokalizaciją smegenyse. XX amžiaus viduryje ši j. jacksono idėja išvystyta iki nuoseklios ir dabar vyraujančios funkcijų dinaminės lokalizacijos smege­nyse teorijos. ji teigia, kad atstovavimas funkcijai (pvz., skaitymo, rašymo, kalbėjimo, daiktų atpažinimo) smegenyse yra ne tik sudėtingas (dalyvauja daug smegenų struktūrų), sistemiškas, bet ir kintantis (dinamiškas).

ir neurologai, ir neurofiziologai, ir neuropsichologai, domėjęsi mokymosi mechanizmais, negalėjo apsieiti be sąvokų plastiškumas, nervinių ryšių for­mavimasis, naujų sinapsių susidarymas, tako pramynimas ir pan. štai kad ir šių eilučių autoriaus, tyrinėjusio jutimo neuronų reakcijų pokyčius, diplomi-nis darbas (1966), atliktas prof. jevgenijaus sokolovo laboratorijoje (Mask-vos a. Lomonosovo universitetas), vadinosi „Plastiniai pokyčiai triušio regos neuronų lygmeniu“. Plastinės neuronų savybės toliau buvo gvildenamos ir disertacijoje (1970). kitas lietuvis – arūnas Pakula tuo pat metu tyrinėjo moliusko neuronų reakcijų pokyčius jau ir biocheminiu lygmeniu (neurono pokyčius mokantis).

knygos autorius nepamini funkcijų dinaminės lokalizacijos smegenyse teorijos, nors ji visiškai sutampa su tuo, ką jis propaguoja rašydamas apie neuroplastiškumą, imtą gvildenti, atseit, tik pastaraisiais dešimtmečiais. Tuo

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (11)

9

domimasi jau seniai, tik per pastaruosius 30 metų pats smegenų plastiškumo mechanizmas labiau ištirtas.

Žmogaus raidos etape evoliucija pakeitė kryptį: nuoseklios mutacijos, o gal ir viena didelė mutacija sukūrė smegenis, skirtas ne konkrečiam ir pasto-viam (kaip daugelio gyvūnų), o kintančiam gyvenimui. Tokiam gyvenimui reikia ir kintančių, t. y. gebančių prisitaikyti, persitvarkyti, ir plastiškų sme-genų. su kiekviena nauja karta žmonija tarsi atsinaujina, perimdama istorinį palikimą ir jį patobulindama.

normanas Doidge’as – psichoanalitinės pakraipos psichoterapeutas. jeigu knygą būtų rašęs neurologas, daugiau dėmesio būtų skyręs tam, kas konkre-čiai vyksta smegenyse (kokiais fiziniais, cheminiais ar struktūriniais poky-čiais grįstas plastiškumas). o autorius fiziologinius dalykus sieja su realiais išoriškai stebimais įpročiais, įgūdžiais ir nuostatomis, t. y. su tuo, su kuo kas-dien susiduria tėvai, pedagogai ar sveikatos priežiūros specialistai. smegenų gebėjimas persitvarkyti (ir galimybė jas tvarkyti) ir yra minėtų specialistų veiksmingo darbo pagrindas. Taigi akcentuojamos psichoterapinės ir lavini-mo priemonės, o ne drastiškos Lietuvoje taip pamėgtos cheminio poveikio (gydymo vaistais) priemonės, kurios turi ir visada turės šalutinį poveikį.

knygą patarčiau skaityti pradedant ne nuo dėmesį patraukusių skyrių, bet nuosekliai, nuo pirmojo skyriaus, nes bus suprantamesnė autoriaus dėstymo logika – nuo paprastesnio prie sudėtingesnio. ir perskaičius kokią nors sėk-mingą istoriją nereiktų pulti specialistų prašant padėti asmenines ar šeimos problemas, neurologines ar psichologines krizes spręsti pasitelkiant smegenų plastiškumu grįstas poveikio priemones. Pirma, daugelis iš jų tai ir daro, tik kitaip įvardija: moko, lavina, treniruoja, reabilituoja. antra, knygoje aprašo-moms subtilesnėms priemonėms taikyti reikia laiko ir pinigų. Trečia, reikia laiko kai kurių specialistų ir jų mokytojų smegenims persitvarkyti – priimti neuroplastiškumo idėją, įgyti papildomų žinių neuroplastiškumu grįstoms priemonėms įdiegti. o dabar – pirmyn į kelionę briauna tarp, atrodytų, ne-įmanomo ir, pasirodo, įmanomo.

Prof. albinas Bagdonas

Vilnius, 2012 05 15

L i e t u v i š k o j o l e i d i m o p r a t a r m ė

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (12)

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (13)

Pastaba skaitytojui

šioje knygoje pateikti neuroplastiškas transformacijas išgyvenusių žmonių vardai yra tikri, išskyrus keliose nurodytose vietose ir tais atvejais, kai pasakojama apie vaikus bei jų šeimas.

knygos pabaigoje, skirsnyje „Pastabos ir nuorodos“, rasite atskiruose skyriuose ir knygos prieduose aptariamų temų komentarus.

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (14)

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (15)

13

Pratarmė

ši kNyga – apie revoliucinį atradimą1, kad žmogaus smegenys geba keistis. joje rasite pasakojimų apie mokslininkus, gydytojus ir pacientus, padė-jusius pagrindus stulbinančioms transformacijoms. apsieidami be jokių operacijų ar medikamentų, jie pasinaudojo iki šiol nežinomu smegenų gebėjimu keistis. kai kurie iš jų yra pacientai, kurie, kaip buvo manyta, turėjo neišgydomų smegenų veiklos sutrikimų. kiti – konkrečių problemų neturintys žmonės, paprasčiausiai norintys pagerinti savo smegenų funk-cionavimą ar išlaikyti jį senatvėje. ištisus keturis šimtmečius tokia avan-tiūra buvo tiesiog neįsivaizduojama, nes medicinos ir mokslo srityje buvo nusistovėjęs požiūris, kad smegenų anatominė sudėtis nekintama. šiuo po-žiūriu, praėjus vaikystės etapui, smegenys ima vėl keistis tik prasidėjus ilgam jų nykimo procesui, o smegenų ląstelėms tinkamai neišsivysčius, jas pažeidus ar joms mirus, jų pakeisti neįmanoma. Be to, smegenys jo-kiais būdais negali keisti savo struktūros ar atrasti naujų funkcionavimo būdų, kai kuri nors jų dalis pažeista. nekintančių smegenų teorija skelbė, kad su smegenų ar psichiniais trūkumais gimę ar smegenų traumas patyrę žmonės visą likusį gyvenimą bus riboti ar neįgalūs. Mokslininkams, kurie bandė aiškintis, ar smegenys gali būti patobulintos ar išsaugotos pasitel-kus tam tikrą veiklą ar psichinius pratimus, buvo siūloma negaišti laiko. įsigalėjo neurologinis nihilizmas – įsitikinimas, kad bet kokie bandymai išspręsti su smegenimis susijusias problemas neveiksmingi ir niekuo nepa-grįsti. jis užvaldė visą mūsų kultūrą, stabdydamas ir požiūrio į žmogaus prigimtį apskritai raidą. kadangi šiuo požiūriu smegenys neturi gebėjimo keistis, jose formuojama žmogiškoji prigimtis taip pat turi būti pastovi ir jos pakeisti neįmanoma2.

įsitikinimas, kad smegenys negali keistis, turėjo tris pagrindinius šalti-nius: pirma, pacientams, kurių smegenys pažeistos, retai pavykdavo visiškai

1 Prof. albino Bagdono pastabas skaitykite 364–366 psl.

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (16)

14

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

pasveikti; antra, nebuvo galimybių stebėti gyvų smegenų mikroskopinių veiksmų; trečia, vyravo idėja – jos šaknų galima ieškoti moderniojo mokslo ištakose, – kad smegenys tai tarsi puiki mašina. ir nors mašinos gali daryti daug nepaprastų dalykų, jos tikrai negali keistis ir augti.

idėja apie kintančias smegenis aš susidomėjau dirbdamas psichiatrijos tyrimų ir psichoanalizės srityse. kai pacientams nepavykdavo pasiekti pažangos, kurios buvo tikėtasi, tradicinė medicina tai dažniausiai paaiš-kindavo tuo, kad jų problemos suprogramuotos nekintančiose smegenyse. Programavimas buvo dar viena su mašinomis susijusi metafora, kylanti iš įsitikinimo, kad smegenys yra tarsi kompiuterio dėžė, turinti nekintamas jungtis, kurių kiekviena skirta konkrečiai nuolatinei funkcijai atlikti.

Pirmą kartą išgirdęs, kad gali būti, jog žmogaus smegenys nėra iš anksto suprogramuotos, pajutau poreikį išsamiau panagrinėti šį klausimą, kad pats galėčiau pasverti įrodymus. šie tyrimai nuvedė mane toli nuo konsultacijų kabineto.

pRaDėjaU keLiaUTi ir kelionių metu sutikau keletą įstabių mokslininkų, eks-pertų mokslų apie smegenis srityje, kuriems praėjusio šimtmečio septintojo dešimtmečio pabaigoje – aštuntojo dešimtmečio pradžioje pavyko pada-ryti netikėtų atradimų. jie atskleidė, kad smegenys savo struktūrą keičia mums atliekant kiekvieną veiksmą, taip tobulindamos savo jungtis ir pri-taikydamos jas konkrečioms užduotims atlikti. jei kuri nors smegenų dalis sutrinka, jos funkcijas kartais gali perimti kitos dalys. Mašinos metafora, vaizduojanti smegenis kaip iš specializuotų dalių sudarytą organą, negalėjo nuodugniai paaiškinti tų pokyčių, kuriuos aptiko šie mokslininkai. jie šią fundamentalią smegenų savybę ėmė vadinti neuroplastiškumu3.

Neuro reiškia neuronus – mūsų smegenis ir nervų sistemą sudarančias nervų ląsteles. Plastiškas – kintamas, lankstus, galimas modifikuoti. iš pra-džių dauguma mokslininkų nedrįso publikacijose vartoti žodžio „neurop-lastiškumas“, o kolegos smerkė juos už tokios fantastiškos idėjos populia-rinimą. Tačiau jie nepasidavė ir pamažu įveikė doktriną apie nekintamas smegenis. jie parodė, kad žmonės ne visada turi visą gyvenimą kentėti dėl įgimtų psichinių trūkumų, kad pažeistos smegenys gali persitvarkyti taip, kad sutrikus vienos jų dalies veiklai ją gali perimti kitos, kad mirus sme-genų ląstelėms jas galima pakeisti kitomis, kad daugelis jungčių ir netgi

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (17)

15

pamatinių refleksų, kuriuos mes manome esant iš anksto suprogramuotus, tokie nėra. Vienas šių mokslininkų netgi įrodė, kad mąstymas, mokymasis ir veikimas gali padėti „įjungti“ arba „išjungti“ genus ir tokiu būdu paveikti smegenų anatomiją bei elgesį – tai neabejotinai vienas įstabiausių XX am-žiaus atradimų.

keliaudamas aš sutikau vieną mokslininką, kuris iš prigimties akliems žmonėms padėjo praregėti; kitą – kuris kurtiesiems padėjo išgirsti. Man teko kalbėtis su žmonėmis, kurie, prieš kelis dešimtmečius išgyvenę insul-tą, buvo paskelbti nepagydomais, tačiau pasveikti jiems padėjo neuroplas-tiškumu paremtos gydymo programos. sutikau ir žmonių, turinčių moky-mosi negalių, kuriems pavyko pasveikti ir padidinti intelekto koeficientą4. Man teko rasti įrodymų, kad aštuoniasdešimtmečiai gali pagerinti atmintį ir funkcionuoti lygiai taip, kaip jie funkcionavo būdami penkiasdešimt pen-kerių. Mačiau, kaip žmonės savo minčių galia perprogramavo smegenis ir sugebėjo išsigydyti nepagydomomis laikytas manijas ir traumas. Man teko kalbėtis ir su nobelio premijos laureatais, kurie pagrįstai argumentavo, kad dabar, kai jau žinome, jog smegenys linkusios keistis, turime iš naujo per-galvoti dabartinę smegenų sampratą.

iDėja, kaD ŽMoGaUs SmegeNyS dėl mąstymo ir veiklos gali pakeisti struktūrą ir funkcijas, mano manymu, svarbiausias mūsų turimo smegenų paveiks lo pasikeitimas nuo tada, kai pirmą kartą buvo pateiktas smegenų anatomijos eskizas ir atrastas pagrindinis smegenų komponentas – neuronas. kaip ir visos revoliucijos, ši turės be galo žymių pasekmių, ir aš tikiuosi, kad ši knyga padės pademonstruoti bent keletą iš jų. neuroplastiškumo revoliucija, be visų kitų dalykų, paveiks mūsų suvokimą apie tai, kaip meilė, seksas, sielvartas, santykiai, mokymasis, priklausomybės, kultūra, technologijos ir psichoterapija gali keisti smegenis. ji daro įtaką visiems humanitariniams ir socialiniams, taip pat gamtos mokslams (tiek, kiek jie susiję su žmogaus pri-gimties tyrimais) ir visoms lavinimo sritims. Visos šios disciplinos privalės susitaikyti su tuo, kad smegenys gali keistis, kad kiekvieno žmogaus sme-genų architektūra yra skirtinga ir net to paties žmogaus smegenų struktūra keičiasi gyvenimo tėkmėje5.

nors žmonija iki šiol buvo gerokai save nuvertinusi, žinia apie neuroplas-tiškumą nėra visapusiškai gera: mūsų smegenys dėl jo yra ne tik sumanesnės

P r a t a r m ė

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (18)

16

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

ir išradingesnės nei manyta, bet ir lengviau pažeidžiamos išorinių įtakų. neu-roplastiškumas gali padėti pagrindus ne tik lankstesnei, bet ir rigidiškesnei elgsenai – šis fenomenas vadinamas plastiškumo paradoksu. kad ir kaip iro-niškai tai skambėtų, kai kurie iš labiausiai įsisenėjusių įpročių ir sutrikimų yra plastiškumo produktas. Vos tik smegenyse pasireiškia ir yra įtvirtinamas tam tikras plastiškas pokytis, jis užkerta kelią kitiems pokyčiams. Tik tuo-met, kai suvoksime tiek teigiamas, tiek ir neigiamas plastiškumo pasekmes, galėsime suvokti žmogaus galimybių ribas.

kadangi naujam daiktui pavadinti reikia naujo žodžio, aš šiuos naujo mokslo apie besikeičiančias smegenis sekėjus vadinu neuroplastintojais.

Toliau šioje knygoje rasite pasakojimus apie susitikimus su šiais žmonė-mis ir pacientais, kurių gyvenimus neuroplastintojams pavyko pakeisti.

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (19)

17

1

Nuolatos krintantimoteris...

Kurią išgelbėjo vyras, atradęs jutimų plastiškumą

„Matydami perkūnijos griausmus...“Išėj i mo k n yg a 20:18

cheryl Schilz jaUčiasi Taip, lyg ji nuolatos kristų. kadangi taip jaučiasi, ji ir krinta.

Vos atsistojusi be jokios atramos ji atrodo taip, lyg stovėtų ant bedugnės krašto pasiruošusi kristi. Pirmiausia ima svyruoti ir palinksta į šoną galva, tada, norėdama išlaikyti pusiausvyrą, ji ištiesia rankas į šalis. netrukus vi-sas kūnas ima chaotiškai svyruoti pirmyn ir atgal ir ji ima atrodyti kaip ant įtempto lyno prieš pat prarasdamas pusiausvyrą pašėlusiai svyruojantis žmo-gus. skirtumas tik tas, kad plačiai išskėtusi kojas ji tvirtai stovi ant žemės. susidaro įspūdis, kad ji ne tiek bijo nukristi pati, kiek bijo būti nustumta.

– jūs panaši į žmogų ant besisupančio kabančio tilto, – sakau jai. – Taip, jaučiuosi taip, lyg tuoj šoksiu žemyn, nors to ir nenoriu. Pastebėjęs atidžiau matau, kad kai ji bando stovėti ramiai, ima trūkčioti,

lyg būtų stumdoma parversti bandančios nematomos užpuolikų gaujos. Tik ši gauja iš tiesų gyvena jos pačios galvoje ir parversti bando jau penkerius metus. norėdama kur nors nueiti, ji turi prisilaikyti sienos, tačiau vis tiek svyruoja taip, lyg būtų girta.

Cheryl negali nusiraminti net tuomet, kai nukrinta ant grindų.

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (20)

18

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

– ką jaučiate nukritusi? – klausiu jos. – ar kritimo pojūtis dingsta jums nusileidus ant žemės?

– yra buvę atvejų, – sako Cheryl, – kai aš tikrąja tų žodžių prasme ne-galėjau jausti grindų po savimi… o tuomet atsiveria nematomi spąstai ir mane praryja. – net nukritusi ji nenustoja jaustis taip, lyg ir toliau kristų į bedugnę.

cheryl PRoBLeMa Ta, kad neveikia jos pusiausvyros sistemos jutiminis or-ganas – prieangis. ji jaučiasi išsekusi, o laisvo kritimo pojūtis ją varo iš pro-to, nes moteris negali daugiau apie nieką galvoti. ji nerimauja dėl ateities. Vos iškilus šiai problemai, prarado tarptautinio pardavimo vadybininkės darbą ir dabar gyvena iš invalidumo išmokos, kuri tėra tūkstantis dolerių per mėnesį. ji ėmė bijoti senatvės. Be to, ją kamuoja reta, pavadinimo ne-turinti nerimo forma.

nors apie tai dažnai ir nekalbame, normaliai funkcionuojanti pusiausvy-ros sistema nepaprastai svarbi mūsų bendram gerovės pojūčiui. ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje psichiatras Paulas schilderis ėmė tirti, ko-kią įtaką pusiausvyros jutimas turi sveikam būties pojūčiui ir stabiliai kūno padėčiai išlaikyti. Vartodami tokius pasakymus kaip „nusistovėjęs“ ar „ne-nusistovėjęs“, „subalansuotas“ ar „nesubalansuotas“, „įsišaknijęs“ ar „ne-įsišaknijęs“, „tvirtai stovintis ant žemės“ ar „netvirtai stovintis ant žemės“, mes kalbame prieangio sistemos terminais, kurių tikrą reikšmę žino tik tokie žmonės kaip Cheryl. nenuostabu, kad tokį negalavimą turintys žmonės daž-nai psichologiškai palūžta ir nemažai jų pasirenka savižudybę.

Mes turime jutimų, kurių patys nežinome turį tol, kol jų neprarandame. Pusiausvyros jutimas paprastai veikia taip gerai, netgi nepriekaištingai, kad net aristotelis užmiršo jį paminėti prie kitų penkių pagrindinių jutimų, o ir po to jis buvo ignoruojamas ne vieną šimtmetį.

Pusiausvyros sistema leidžia mums orientuotis erdvėje. jos jutiminis or-ganas prieangis susideda iš trijų pusračio formos vidinėje ausyje esančių kanalų, kurie, atsekę judesius trimatėje erdvėje, praneša, kada stovime stati ir kaip žemės trauka veikia kūnus. Vienas šių kanalų fiksuoja judesius ho-rizontalioje plokštumoje, kitas – vertikalioje, o trečias identifikuoja, kada mes judame į priekį ar atgal. Pusratiniuose kanaluose styro maži plaukeliai. Pajudinus galvą skystis sujudina plaukelius, kurie savo ruožtu siunčia sig-

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (21)

19

nalą smegenims pranešdami, kad mes ką tik padidinome greitį tam tikra kryptimi. kūnui reikia prisitaikyti prie kiekvieno judesio. Pajudinus galvą į priekį, smegenys nesąmoningai įsako atitinkamai mūsų kūno daliai pri-sitaikyti, kad neutralizuotume pokytį žemės traukos centre ir išlaikytume pusiausvyrą. iš prieangio signalai nervu keliauja iki specializuotos smegenų neuronų grupės, vadinamos prieangio branduoliu, kuriame jie apdorojami, o tuomet į raumenis pasiunčiamos komandos, liepiančios prisitaikyti. Be to, nuo prieangio būklės priklauso ir regos sistema. Pavyzdžiui, bėgant paskui autobusą galva kratosi aukštyn ir žemyn, bet vis tiek sugebama išlaikyti autobusą akiračio centre. Taip yra todėl, kad pusiausvyros organas siunčia žinutes į smegenis, informuodamas jas apie bėgimo greitį ir kryptį. šie sig-nalai leidžia smegenims pasukti ir pritaikyti akies obuolio poziciją taip, kad jis išliktų nukreiptas į taikinį, t. y. autobusą.

kaRTU sU cheryl sėDŽiU Vienoje iš Paulo Bach-y-Ritos, vieno iškiliausių smegenų plastiškumo suvokimo paieškų pionierių, laboratorijų, kur taip pat yra ir jo komanda. Cheryl viltingai laukia šiandieninio eksperimento ir yra nusiteikusi stojiškai, tačiau nebando nuslėpti savo padėties. komandos bio-fizikas jurijus Danilovas atlieka skaičiavimus, paremtus surinktais duome-nimis apie Cheryl prieangio sistemą. jis – rusas, labai protingas ir kalba su ryškiu akcentu. jis praneša:

– Mūsų pacientės Cheryl prieangio sistemos devyniasdešimt penki – šim-tas procentų sunykę.

Remiantis bet kokias standartiniais kriterijais, Cheryl atvejis yra beviltiš-kas. Pagal tradicinį suvokimą, smegenys sudarytos iš grupės specializuotų in-formaciją apdorojančių funkcinių mazgų, genetiškai suprogramuotų atlikti tik tam tikras specializuotas funkcijas, ir kiekvienam jų susiformuoti ir ištobulėti prireikė milijonų evoliucijos metų. Pažeidus vieną iš jų, jo pakeisti nebeįma-noma. sutrikus Cheryl prieangio sistemai, ji šansų atgauti pusiausvyrą turi tiek pat, kiek ir žmogus, kurio akies tinklainė pažeista, turi šansų vėl regėti.

Tačiau šiandieną ši prielaida gali būti paneigta.Cheryl uždedamas statybininko šalmas su skylutėmis šone ir prie jo pri-

taisytu aparatu, kuris vadinamas akselerometru. Palaižius plastikinę juos-telę su elektrodais, ji prilimpa prie liežuvio. Prie šalmo pritaisytas akse-lerometras į juostelę siunčia signalus. Tiek juostelė, tiek ir akselerometras

N u o l a t o s k r i n t a n t i m o t e r i s . . .

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (22)

20

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

yra prijungti prie šalia esančio kompiuterio. Cheryl juokiasi, kaip kvailai ji atrodo su užvožtu ant galvos šalmu, ir taria:

– jei nesijuoksiu, imsiu verkti.šis aparatas yra vienas iš Bach-y-Ritos sukurtų keistokos išvaizdos

prototipų. siųsdamas pusiausvyros signalus iš smegenų į liežuvį, jis turi pakeisti prieangio sistemą. Tai galėtų reikšti Cheryl košmariško gyve-nimo pabaigą. 1997 metais po įprastinės gimdos pašalinimo operacijos Cheryl, kuriai tuo metu buvo trisdešimt devyneri metai, kilo pooperaci-nė infekcija ir jai buvo duota antibiotiko gentamicino dozė. Žinoma, kad pernelyg didelės gentamicino dozės gali pažeisti vidinės ausies struktūrą ir sukelti apkurtimą (Cheryl taip neatsitiko), skambėjimą ausyse (tai pa-sireiškė) ir sunaikinti pusiausvyros sistemą. kadangi gentamicinas pigus ir veiksmingas, jis vis dar skiriamas, nors dažniausiai tik labai mažomis dozėmis. Cheryl teigia, kad jai duota dozė buvo gerokai per didelė. To-dėl ji tapo gentamicino aukų, kurios save tapusavyje vadina svirduliais, būrio nare.

Vieną dieną ji staiga suvokė, kad negali išstovėti nenukritusi. jai pa-sukus galvą, visas kambarys ėmė suktis. ji niekaip negalėjo suprasti, ar juda ji, ar sienos. Galiausiai prisilaikant sienos pavyko atsistoti. Griebusi telefoną ji paskambino savo gydytojui.

Ligoninėje gydytojai, siekdami išsiaiškinti, ar veikia jos prieangio funk-cija, atliko įvairiausius tyrimus. jie pylė šaltą bei šiltą vandenį pacientei į ausis ir vartė ją ant gydytojo stalo. Paprašyta pastovėti užsimerkusi, ji par-krito žemėn. Gydytojas jai pasakė:

– jūsų prieangis nebeatlieka funkcijos. Testai parodė, kad jos prieangio funkcijos buvo likę vos 2 procentai.– jis tai pasakė, – pasakoja Cheryl, – taip abejingai: „Tai panašu į šalu-

tinį gentamicino poveikį“, – šioje vietoje Cheryl nebeišlaiko: – kodėl, po velnių, man niekas to niekada neminėjo? „Tai neišgydoma“, – tarė jis. aš buvau visiškai viena. Pas gydytoją mane atvežė mama, bet ji tuo metu buvo nuėjusi mašinos ir laukė manęs prie ligoninės durų. Mama paklausė: „ar viskas bus gerai?“ aš pažvelgiau į ją ir tariau: „Tai neišgydoma... ir tai nie-kados nesibaigs.“

Dėl pažeisto pusiausvyros aparato ir regėjimo sistemos ryšio Cheryl ne-gali akimis laisvai sekti judančių objektų.

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (23)

21

– Viskas, ką aš matau, šokinėja tarsi prastos kokybės vaizdo klipe, – sako ji. – Tarsi viskas, ką matau, būtų pagaminta iš drebučių – žengus bent vieną žingsnį ima drebėti.

nors ji ir negali akimis sekti judančių objektų, rega yra vienintelis dalykas, padedantis susiorientuoti tuomet, kai yra vertikalioje padėtyje. Mūsų akys, sukoncentruodamos dėmesį į horizontalias linijas, padeda su-siorientuoti erdvėje. kartą, staiga išsijungus šviesai, Cheryl akimirksniu pargriuvo ant grindų. Be to, regėjimas jai nėra patikimas ramstis, nes bet koks į akiratį patekęs judesys, net jei tai būtų pagalbos ranką tiesiantis žmogus, tik sustiprina jutimą, kad krinta. net zigzagais margintas kili-mas gali išversti iš kojų, siųsdamas klaidingas žinutes, pranešančias, kad ji stovi pakrypusi į šoną, kai iš tiesų stovi tiesiai.

Be to, kadangi ji nuolat jaučia įtampą, kenčia nuo nervinio išseki-mo. Vien tam, kad išsilaikytų vertikalioje padėtyje, tenka išnaudoti daug smegenų energijos, kuri negali būti panaudojama atlikti tokioms psi-chinėms funkcijoms kaip atmintis ar gebėjimas skaičiuoti arba logiškai mąstyti.

koL JURijUs RUošia kompiuterį, aš paprašau, kad man leistų išbandyti aparatą. Užsidedu statybininko šalmą ir į burną įsikišu įrenginį su elek-trodais, vadinamą liežuvio monitoriumi. jis plokščias ir ne ką storesnis nei kramtomosios gumos juostelė.

Prie šalmo pritaisytas akselerometras, arba jutiklis, fiksuoja judėjimą dviejose plokštumose. Man linksint galva, šis judesys kompiuterio ekrane paverčiamas į žemėlapį, ir medikų komanda gali tą judesį sekti. Tas pats žemėlapis projektuojamas į keletą iš 144 elektrodų, esančių plastikinėje juostelėje ant liežuvio. Pasviręs į priekį, ant liežuvio galo pajuntu tarsi mažais šampano burbuliukais sproginėjančias elektros šoko bangeles, ku-rios man praneša, kad esu palinkęs į priekį. atsilošęs atgal šampano sūku-riukus pajuntu prie pat liežuvio šaknies. analogiškai ir pasvirus į šonus. Tuomet užsimerkiu ir bandau susiorientuoti erdvėje vadovaudamasis vien tik liežuviu. Greitai užsimirštu, kad jutiminė informacija man perduoda-ma per liežuvį, ir imu susivokti erdvėje.

Cheryl pasiima šalmą. ji bando išlaikyti pusiausvyrą prisilaikydama stalo. – Pradėkime, – sako jurijus, nustatydamas valdymo mechanizmą.

N u o l a t o s k r i n t a n t i m o t e r i s . . .

Save keičiančios smegenys· 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (24)

22

S av e k e i č i a n č i o s s m e g e n y s

Cheryl užsideda šalmą ir užsimerkia. stovėdama prie stalo ir laikydama-si už jo dviem pirštais ji atsilošia atgal. ji nekrinta, nors, be šampano burbu-liukų ant liežuvio, neturi jokio suvokimo, kas yra viršuje, o kas – apačioje. ji atitraukia nuo stalo pirštus. nebesvyruoja. ima verkti – tai ašarų antplū-dis, kuris neretai užplūsta žmogui išgyvenus sukrėtimą. Dabar, kai ji turi šalmą ir jaučiasi saugi, gali būti atvira. nuolatinio kritimo pojūtis pirmą kartą po penkerių metų dingo vos tik pirmą kartą užsidėjus šalmą. šiandie-ną jos tikslas yra užsidėjus šalmą išstovėti nesvyruojant į šonus dvidešimt minučių. Bet kuriam žmogui – o ką jau kalbėti apie svirdulę – išstovėti tie-siai dvidešimt minučių gali prireikti pasiruošimo ir įgūdžių, prilygstančių Bekingemo rūmų apsaugininko pasiruošimui ir įgūdžiams.

ji atrodo rami. šiek tiek pasitaiso. Trūkčiojimo nebeliko, ir susidaro įspū-dis, kad viduje gyvenę ir nuolatos ją baksnoję ir stumdę demonai pradingo. jos smegenys atkoduoja iš dirbtinio prieangio sklindančius signalus. Cheryl šios ramybės akimirkos prilygsta stebuklui. Tai neuroplastiškas stebuklas, nes ant liežuvio jaučiami dilgčiojimai, kurie paprastai keliauja į smegenų dalį, vadinamą jutimine žieve (tai plonas smegenų paviršiaus sluoksnis, ap-dorojantis lytėjimo jutimą), naujai smegenyse susiformavusiu taku keliauja į pusiausvyrą reguliuojančią smegenų sritį.

– šiuo metu mes siekiame sumažinti šį aparatą iki tiek, kad jį būtų gali-ma lengvai paslėpti burnoje, – sako Bach-y-Rita, – panašiai, kaip ortodonto paslepiama dantų plokštelė. Toks mūsų tikslas. Tuomet Cheryl ir kiti šią problemą turintys žmonės galės vėl sugrįžti į normalų gyvenimą. Tokie žmonės tuomet galėtų kalbėti ir valgyti su šiuo aparatu burnoje niekam net neįtariant, kad jį turi.

jis tęsia:– Tačiau jis atneš naudos ne tik gentamicino aukoms. Vakar „The new

york Times“ laikraštyje buvo išspausdintas straipsnis apie senyvus žmo-nes ir jų baimę nukristi. seni žmonės nukristi bijo labiau nei būti apiplėšti. Trečdalis senyvo amžiaus žmonių dažnai krinta ir, kadangi dažnai krinta, jie renkasi likti namuose, nejudina galūnių, todėl silpnėja fiziškai. Tačiau, mano manymu, iš dalies problema ta, kad pusiausvyros jutimas, lygiai kaip ir klausa, regėjimas ar kiti jutimai, ima silpnėti žmogui senstant. šis apara-tas galėtų jiems padėti.

– Laikas, – sako jurijus ir išjungia aparatą.


Knygos keičiančios mąstymą: kognityvinės biblioterapijos rodyklė

Políticos articulam a cobrança de mini-dizimo aos candidatos€¦· O terceiro sargento da reserva da Polícia Militar de Mato Grosso, Normano França de Maia, foi preso pela Polícia

3d digitisation and reconstruction of a capital in ... · PDF fileoccupies a prominent place in the Normano-Breton Gulf, which is extended by the Rance and stands as a major traffic

Webinaras - 28 gyvenimą keičiančios paslaptys, kurias išmokau darydamas 5 mėn. iššūkį

dailiausia moteris mieste - Patogu Pirkti· 2019-02-21· 12 ir puikią sielą: ji ir piešė, ir šoko, ir dainavo, ir lipdė iš molio, ir jei kam nors paskausdavo kūną ar dvasią,

Specialybės keičiančios pasaulį· 2016. 5. 23.· Mechatronika ir robotika Pramonės gaminių dizainas Spaudos inžinerija Konkursinio balo sandara 2016 m. matematika 0,40 fizika

1A 1AL-CMB - islombardoradice.gov.it· scienze motorie conte p. 4 scienze sacchetta spagnolo fimiani fisica savarino religione dell'oro italiano normano spagnolo fimiani informatica

NAUJIENLAIŠKIS...pandemijos metu skatiname imtis 3-jų veiksmų: mokykis, dalinkis ir veik. Mokykis: likdami namuose ir apsiribo-dami tik savo erdve, turime puikią gali- mybę daugiau

QLIKVIEW ASOCIATYVINĖS ARCHITEKTŪROS PRANAŠUMAI· 2017-02-12· QlikView saugo ir apdoroja duomenis operatyvinėje atmintyje, tuo užtikrindamas puikią greitaveiką. Kiti verslo

TILTAS 2006-2009 m.m. - Kauno Varpo gimnazija...mokyklines nuotraukas, mokyklines priemones, leidinius ir pan. Šio projekto dėka, mokiniai turi puikią galimybę artimiau susipaţinti

PR_INI· Web view–atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 20 d. teisėkūros rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios

NR. 106 mėnuoistorija bei šiandienos aktua-lijomis. Mokiniai ne tik pasitikrino ir įsivertino kultūrines žinias, bet turėjo puikią progą ... I-II gim-nazijos klasių grupėje

Save keičiančios smegenys

Costi della politica e finanziamenti: il livello locale· delle campagne elettorali concentrandoci sulle differenze normative che normano le contribuzioni e i limiti di spesa a livello

LAT SUTARČIŲ TEISĖS BYLOS, KEIČIANČIOS VERSLO PRAKTIKĄ …· Vienas sutarčių teisės principų – sutarties uždarumo principas, reiškia, kad sutartis sukuria teises ir

calendario 2018 I “saggi” di Lazzate· una sempre migliore raccolta differenziata. Il taccuino lazzatese, infatti, riporta nel dettaglio tutte le regole che normano la corretta

VEKA sistema užtikrina puikią šilumos izoliaciją· Modernūs plastikiniai VEKA „ALPHALINE 90“ profilių langai žymiai sumažina bet kokio namo energijos sąnaudas: 6 kamerų

Save keičiančios smegenys · 7 Lietuviškojo leidimo pratarmė lieTUVos skaiTyTojas GaUna į raNkaS puikią leidyklos „kitos knygos“ dovaną – normano Doidge’o knygą „save - [PDF Document] (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Porsche Oberbrunner

Last Updated:

Views: 5745

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Porsche Oberbrunner

Birthday: 1994-06-25

Address: Suite 153 582 Lubowitz Walks, Port Alfredoborough, IN 72879-2838

Phone: +128413562823324

Job: IT Strategist

Hobby: Video gaming, Basketball, Web surfing, Book restoration, Jogging, Shooting, Fishing

Introduction: My name is Rev. Porsche Oberbrunner, I am a zany, graceful, talented, witty, determined, shiny, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.